Referat - 30.12.16

Kategori: 

Referat fra Turneringsudvalgsmøde fredag den 30. december 2016 i Hvidovre.

Deltagere: Hans Jørgen Larsen (Jøsse), Svenne Kamper Johansen, Claus Arnsbæk, Kim Holm Pedersen (Ref), Carsten Egeholt.

1.  Disciplinær sager

 • Af hensyn til afvikling af DT-turneringen ønsker TU fuld offentlighed omkring afgørelser i disciplinær sager. Det bør på hjemmesiden klart fremgå hvem der har karantæne og hvor længe – årsagen til karantænen er ikke interessant for andre end den pågældende spiller, klubben og disciplinær udvalget. Oplysninger omkring spillerkarantæne bør være fuldt tilgængelige for alle, idet manglende offentliggørelse begrænser muligheden for at protestere, hvis en karantæneramt spiller alligevel deltager i en holdkamp/stævne.
 • I forbindelse med møde mellem TU, AU og bestyrelsen d. 1. november 2016, blev aftalt at Appeludvalgets afgørelser offentliggøres anonymiseret på hjemmesiden, eksempelvis i form af en sagsoversigt som TU anvender. Procedurer for behandling af ankesager blev ligeledes aftalt – klagevejledning opdateres.
 • I forbindelse med afvikling af DM Ungdom 2016 blev afholdt møde mellem dele af TU og Dommer udvalget (DU). Det blev aftalt at DU, på baggrund af specifikke hændelser, skulle gennemgå Disciplinærbestemmelserne og fremsende forslag til ændringer særligt gældende for diskvalifikation niveau 1-3. Jøsse rykker DU for en tilbagemelding.
 • Ændringen i disciplinærbestemmelserne skal også ses i sammenhæng med TU’s ønske om at alle kampe tæller på ratinglisten, såfremt man står anført på holdsedlen eller indgår i lodtrækningen ved et stævne. Kim kontakter Portalgruppen for status i forhold til referat fra møde d. 26. april 2016.
 • Enkelte stævner afholdes i DGI-regi. Ved DBTU/LU-stævner er der krav om en overdommer – dette gælder ikke for DGI-stævner. Forskellen betyder reelt, at en spiller kan ”splitte hallen ad” ved et DGI-stævne uden at dette for konsekvenser for den efterfølgende DT-holdkamp eller DBTU/LU stævne. Denne forskel er uhensigtsmæssig. TU opfordrer bestyrelsen til at tage kontakt til DGI for en mulig ensretning af reglerne.

2. Licensoprettelse

 • Der har været flere spørgsmål omkring oprettelse af licens for udenlandske spillere. Reglement kan eventuelt ændres således at udenlandske spillere kan oprette licens og at denne efterfølgende tvangsindløses via A-licens klubben.
 • Det er et ønske at dato for klubskifte fremgår af Bordtennisportalen. Pt. er denne oplysning kun tilgængelig for personer med administrator rettigheder.

3. Klagevejledning

 • Klagevejledning opdateres med kontonr. og udarbejdes som et særskilt dokument. Kim opdaterer.

4. Ledermøde d. 8. januar 2017

 • DBTU har indkaldt til ledermøde d. 8. januar 2017 i Odense. Dette falder sammen med ØBTU’s 2-mands holdmesterskab og Ribe stævnet. TU opfordrer igen Bestyrelsen til at stævne- og mesterskabs weekender friholdes, idet flere udvalgsmedlemmer ofte deltager til disse arrangementer som spillere, trænere eller ledere.

5. Revision af Turneringsreglementet

 • Turneringsreglementet for sæsonen 2017-2018 skal udsendes til Elitedivisions klubberne omkring 1. marts 2017. Dato for behandling af forslag og øvrig gennemgang af hændelser skal aftales.
 • TU har endnu ikke modtaget henvendelser fra klubberne vedrørende eventuelle ændringer i spillesystemet for 1. division damer.
 • Kalendergruppen har afholdt møde og kalenderen er næsten på plads. I dame rækken kommer muligvis enkelte justeringer. Der er indlagt én hverdags aften i december. Om den tages i brug, vil afhænge af antallet af hold. Carsten udarbejder nyhedsindlæg på hjemmesiden, når planen er klar.
 • Bestyrelsen rykkes for en opdatering af Prioriteringslisten.
 • TU opfordrer Bestyrelsen til at revurdere størrelsen af kampflytningsgebyret.
 • Bestyrelsen rykkes for en opdatering af de forskellige udvalgs kommissorium.
 • Kim har rettet henvendelse til andre udvalg i forhold til den kommende revision af Turneringsreglementet. Ingen eller begrænset tilbagemelding.
 • Der har været flere tilfælde, hvor spillearealet ikke har været tilstrækkeligt. Ved anmeldelse til turneringsstart 2017-2018 kan indføres krav om mål/tegning af spilleareal ved forskellige antal samtidige holdkampe.

6. Igangværende sager

 • Igangværende sager er gennemgået.
 • Som følge af kampflytninger er desværre opstået et sammenfald mellem enkelte senior- og ungdomskampe. Ungdomskampe flyttes – klubberne orienteres. Gentagelse fra møde d. 27. september 2016.

7. Øvrige punkter

 • Kval top 12 holdes på Bornholm næste år jf. rotationsplanen.
 • Som følge af Grand Prix stævner pt. ikke afholdes, skal konceptet for Kval TOP 12 og kriterier for udtagelse ændres. LU har ansvar for koncept for kval top 12.
 • Claus kan ikke deltage som TU-repræsentant ved ungdomsslutspil i Odense.
 • Kort gennemgang af de forskellige DT-rækker. Intet særligt at bemærke.
 • DBTU’s kommercielle direktiv er udsendt til høring.
 • Bestyrelsen har givet mulighed for påsætning af dommer i lavere DT-rækker. Dommer udvalg kontaktes for nærmere aftale om udvalgte samlinger. Nyhed på hjemmesiden, når planlægning er på plads.

Næste møde: Onsdag den 8. februar 2017 i Idrættens Hus i Brøndby.

Dato: 
31. January 2017
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen
Kontaktperson e-mail: