Referat - 30.09.18

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 30. september 2018 kl. 10 – 17 i Brøndby

Til stede: Betina Koefoed, Anders Mølgaard, Lars Høgsberg, Peter Carstensen og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Peter Sundbæk, Gitte Maribo og Mads Mikkelsen.

Lars blev valgt som mødeleder og skribent af en kort nyhed til hjemmesiden, Peter B som referent og Gitte som mødeleder til næste møde.

Dagsorden

1. Opfølgning på sidste møde
i.a.b.

2. Nyt fra styregruppen for strukturdebat
Anders orienterede om det første møde i Kolding, og hvordan gruppen ser det nye hus ’Bordtennis-Danmark’ blive til. Styregruppen består pt. af otte personer og kan evt. suppleres inden juni 2020. Martin Lundquist, der er valgt som formand for styregruppen, deltog i dette punkt på dagsorden, og Martin orienterede kort om de tanker og udfordringer, som han og gruppen ser i forhold til opgaven. Martin og resten af gruppen fik bestyrelsens fulde opbakning til at være aktive og synlige i debatten – og uden løbende at skulle have bestyrelsens godkendelse. Der er netop tale om en strukturdebat, hvor alt skal kunne diskuteres. Martin og bestyrelsen talte om, at det sikkert vil være fornuftigt at anvise to-tre forskellige scenarier, når der skal debatteres blandt klubber, lokalunioner, udvalg og enkeltpersoner. Ligesom behovet for en ’brændende platform’ blev diskuteret. Martin/Anders kontakter Torben Bundgaard for at aftale hans og DIF’s deltagelse i arbejdet. Det er planen, at næste møde i styregruppen er sent i oktober, og at styregruppen har oplæg på ledermødet den 17/11          

3. Orientering om strategisporene og ny arbejdsfordeling i administrationen og begyndende forberedelse til evalueringsmødet med DIF den 30.11.18.
Peter B oplyste, at Poul fremover skal arbejde næsten fuld tid med Skole OL, da opgaverne er omfattende. Dette svarer også til situationen i andre Skole OL-forbund. Bestyrelsen bad om, at Poul udarbejder en kort fremdriftsrapport (1 side) til bestyrelsen hvert kvartal. Bestyrelsen ønsker at alle klubber bliver ’håndbåret’ igennem det første forløb, så vi får gode eksempler til efterfølgelse for andre klubber, og at Poul sammen med en klubleder på ledermødet den 17.11. i praksis gennemgår hvad Skole OL går ud på.

Jeppe vil derfor fremover tage en del af arbejdet med Trænerudvikling (primært kursusadministration), mens Uddannelsesudvalget vil tage de resterende opgaver vedrørende Trænerudvikling. Jeppe vil fortsat arbejde med Klubnetværk. Foreløbig er der oprettet et klubnetværk på pigeområdet, et vedrørende Facebook og et/to vedrørende klubledelse.

Jeppe vil endvidere bruge ca. 25% af sin tid på at støtte ELU med arbejdet vedrørende spor 2 (regionale elitemiljøer for ungdom.) Peter C og Anders oplyste, at ELU kommer med en plan for spor 2 i 2019-2021 inden udgangen af oktober.

Betina oplyste under punktet Trænerudvikling, at Uddu har fundet to deltagere til DIF’s diplomtræneruddannelse. Endvidere er der i regi af spor 2 planlagt et par pigetræningslejre sammen med Parasport Danmark og nogle aktive klubber.        

4. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper
Lars blev valgt som ny kontaktperson til Veteranudvalget.

Carsten havde orienteret bestyrelsen om, at Kurt Høholt har trukket sig fra TU.

5. Information om status vedr. Masterplan 2019
Peter C orienterede om det fremsendte oplæg til aftale med Team Danmark for 2019, der i al væsentlighed drejer sig om at kvalificere et herrehold til OL i Tokyo i 2020. Bestyrelsen besluttede, at øge delbudgettet til administration mv. med ca. 50.000 kr. pga. ekstra arbejde, da nu 4 spillere indgår i TD-arbejdet.

6. Status på økonomi 2018
Peter B gennemgik hovedposterne og forventningerne til årets resultat. Bestyrelsen imødeser et resultat på niveau med det budgetterede eller bedre.

7. Budgetlægning 2019
Peter C gennemgik det fremsendte oplæg til budget. Bestyrelsen godkendte, at der budgetteres med en stigning i A-licenssatser på 100 kr. bortset fra børn med ratingtal under 1100, der stiger med 50 kr. Der blev ændret i en række udgiftsposter, så budgettet – som det ser ud nu – resulterer i et underskud på ca. 100.000 kr. Gennem Team DK er der opnået støtte fra to fonde frem mod OL i 2020. Det er målet, at et endeligt budget kan præsenteres på ledermødet i Odense den 17. november, og dermed være klar i god tid inden det nye år. Bestyrelsen behandler budgettet igen på Skypemøde den 22.10.      

8. Udkast til partnerskabsaftale med Parasport Danmark
Betina gennemgik oplægget fra Parasport og bestyrelsen besluttede, at Anders sender sine kommentarer til Betina, der så svarer Parasport inden udgangen af oktober.

9. Status på det internationale arbejde
Anders orienterede fra kongressen i Alicante, hvor den nuværende præsident fortsætter på posten. DBTU forsøger at få værtskabet for PTT EM 2019 til Vejle, og vi er oppe mod Sverige og Spanien. Den endelige beslutning bliver offentliggjort i oktober. Anders vil i den nærmeste fremtid holde møde med DIA om arbejdet med at skaffe internationale arrangementer til Danmark.

10. Kommunikationsstrategien
Punktet blev udskudt til næste møde pga. af tidnød.

11. Udkast til samarbejdsaftale med DGI
Peter B blev bedt om at rykke DGI for svar.

12. Ledermødet i Odense den 17. november
Bestyrelsen besluttede, at mødet skal dreje sig om 1) Ny struktur, 2) Budget 2019, 3) Træneruddannelse og 4) Skole OL. Lars skriver i en nyhed til hjemmesiden kort om mødet. Peter B søger for det praktiske før/under og efter mødet på Scandic i Odense.

13. Eventuelt
Peter B oplyste, at opdatering af bordtennisportalen (felt med spillerens uddannelsesoplysninger til klubadministratorer m.fl.) er bestilt.

Peter B fortalte meget kort om dialogmødet med Team Danmark den 5. september. Team DK vil lægge mere vægt på de grundlæggende værdier bag Team Danmarks virke i den kommende 4-års støtteplan, der starter efter OL i Tokyo (2021), samt på trænernes videreuddannelse og forbundenes trænermiljøer.

Betina fortalte, at hun deltager i et 2-dags DIF-kursus (competition review), der drejer sig om at ændre traditionelle turneringsformer, så børn og unge bedre kan se sig selv i sporten. Betina opfordrer til at konsulenterne eller andre deltager, og tilmeldingsfristen er 10. oktober.  

Peter B oplyste, at der kommer to fra Stiga til møde i Brøndby den 9.10. kl. 9.00 for at præsentere oplæg til en ny 5-årig aftale. Lars deltager i mødet og hvis Mads kan, vil vi ringe/skype ham op.

Anders og Peter S deltager i den spisning kl. 17, som OB har arrangeret før herrelandskampen mod Sverige den 2.10.      

Kommende bestyrelsesmøder
Mandag den 22. oktober kl. 18-30-20.30 (Skype).
Lørdag den 17. november kl. 17-20 i Odense.
Fredag den 30. november kl. 17.30 i København (julefrokost med medarbejderne.)
Torsdag den 10. januar kl. 18.30-20.30 (Skype).
Tirsdag den 5. februar kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 2. marts kl. 10-13 i Hjørring.
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 4. maj kl. 10-13 i Hillerød.
Fredag den 31. maj kl. 17-20 i Brøndby (før årsmødet).
Lørdag den 1. juni (efter årsmødet).

Referent
Peter Busck-Nielsen

 

Dato: 
05. October 2018
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Lars Høgsberg
Kontaktperson tlf.: 
26 17 10 39
Kontaktperson e-mail: