Referat - 28. 6. 2017

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Den 28. juni 2017 på Nyborg Strand Hotel.

 

Tilstede: Rasmus Klein-Døssing, RKD, Søren Andersen, SA, Niels Peter Stilling, NPS, Lars Bentsen, LB, Jeppe Damsgaard, LD, Poul Danborg, PD, Betina Haagensen, BH og Anders Mølgaard, AM.

 

 1. Betina blev valgt til referent
 2. Orienteringer
  1. Årsmødet. SA og NPS blev genvalgt for 2 år. LB blev valgt ind i UDDU for 1 år.
   ​BH understregede på årsmødet, at hvis DBTU skifter sponsor, så bør billed- og videomateriale på vores nye uddannelse, samt beklædning til vores undervisere indarbejdes i sponsorkontrakten.
  2. Velkommen til LB. BH gav en udvalgsintro.
  3. Nyt fra Bestyrelsen, LU og Udvalg (nyt fast punkt på dagsorden). Der er intet nyt udover, at der er afholdt årsmøde.
  4. Generel status på uddannelse – Status blev forelagt for udvalg og AM.
  5. Feedback fra DIF’s og TD’s Værdispil. PD og SA deltog i workshoppen. Vi overvejer om værdispillet kan bruges som diskussion og refleksion på DBTU-kurser, hvor der er internat eller i udvalget som afsæt til at danne uddannelsespolitikken.
  6. Development Support (ETTU) - støttemidler til trænerseminarer /BH. AM er opmærksom på dette og vender tilbage.
 1. Aktuelle kurser/seminarer/møder
  1. Uddannerseminar III d. 13. august i Aarhus.
   Udvalget leverer input til PD senest den 6. juli 2017, så invitation kan sendes ud. Indholdet til seminaret er lærebogstekst, undervisningsmetoder og uddannelsesdisposition. Samt at de uddannere, som også er beskrivere præsenterer deres fagtema.
  2. Faggruppemøde II. PD sender en invitation ud til Faggruppen senest i uge 27. Faggruppemødet forventes ligge i uge 37 – 38.
 1. Projekter og sager til beslutning.
  1. Udvalgsuddannelse. Indhold findes ved en dialog med DBTU-udvalg og ex kan være inden for sagsbehandling, værdier, markedsføring, kommunikation, Skype-mødeafholdelse, tværfagligt samarbejde i DBTU. Bestyrelsen (AM) er opmærksom på behovet.
  2. DIF har udskudt deres DIF Træner 1, som er adgangsgivende til DBTU’s Trin 2. Kurset er udskudt til uge 46 i november, hvor vi selv har kurser. UDDU giver undtagelsesvis merit til alle trænere, der har K2 eller højere og eller er BAT-certificeret til at kunne tilmelde sig Trin 2 uden et DIF Træner 1-kursus. Men det er krav, at man efterfølgende skal tage DIF Træner 1. Hvis tilmeldingen til Trin 2 er stor opretter (rekvirerer) DBTU sit eget DIF Træner 1 til disse kursister. Vi afventer Trin 2-tilmeldingerne. PD formidler på hjemmesiden.
  3. Kommunikation ml. udvalg/LU/bestyrelse. Vi har en fælles forståelse for, at samarbejdet skal styrkes i organisationen. Punktet tages op på næste møde.
  4. Lærebogsudviklingen. Der arbejdes på en feedback til alle beskrivere og den samlede lærebogskladde udsendes til UDDU og beskriverne snarest (uge 27). Det ønskes at beskrivere og uddannere involveres i udarbejdelsen af undervisningsmetoderne og lærevejledninger. Beskriverne udformer anbefalede undervisningsmetoder, som uddannerne og UDDU drøfter til uddannerseminar den 13. august 2017. PD kontakter beskriverne. Dette skulle give grundlag for at uddannerne kan udarbejde lærevejledningerne.
   Lærebogens indledning skrives af DBTU-formanden, udvalgsformand og landstræneren og af leveres senest d. 1 august til PD.
   Vores uddannelsesindhold skal berøre emnet: ”Træningsmiljø og kønsforskelle” og de mekanismer, der har indvirkning på at skabe et udviklingsmiljø. LB og SA snakker sammen, indhenter viden om emnet og indarbejder det i materialet. JD definerer begrebet udviklingsmiljø og det skal overvejes, om der skal skabes et nyt kapitel (Fagtema) ”Udviklingsmiljø”, fordi mange beskriverne har berørt dette emne.
   SA og BH udarbejder et oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan senest den 1. august 2017.
   Lærebogen sendes i høring til Faggruppen og til TD ultimo august.
    
 2. Nyt navn til ”BAT-kurset”. Konkurrencen er afsluttet og UDDU siger tak til alle indkomne forslag. UDDU valgte modellen: ”Basistræner” til Trin 1 og Trin 2 hedder ”Klubtræner”. PD retter til på respektive sider.
 3. Praktikkrav – NPS udarbejder et forslag til trænerpraktik. Dels praktikkrav under selve kurset og dels praktikkrav for at kunne starte på næste Trin. Dette indføres for at sikre, at kursisten har og opnår trænererfaring. Oplægget sendes ud inden næste møde. NPS sparrer med PD.
 4. ELU/LU-samarbejdet om lejre. Vi afventer et oplæg fra Steen Houmann. NPS taler med Steen.
 5. Forældrekursus. Vi drøftede området og JD melder retur. Punktet drøftes på næste møde.
 6. Bestyrelsen med på et tilpasset ”trænerkursus”. Formålet er dels at få en bedre dialog med bestyrelse og vice versa og dels, at uddannelse kan få prominente ambassadører. AM vender det med bestyrelsen og vender tilbage.
 7. Økonomi. I.a.b. Der er ikke afholdt kurser siden sidste møde eller afholdt udgifter.
   
 8. Kommende møder i UDDU-regi:
  1. Næste UDDU-møde er den 25. august – tid og sted fastsættes senere. Mulighed for Skype-møder skal drøftes. Hvis vi benytter Skype så skal AM have en evaluering på metoden. En ny møderække for efteråret 2017 fastsættes på næste møde.
  2. Trænerudviklersamling i Aarhus d. 12. august. JD samler op.
  3. Uddannerseminar III d. 13. august. PD sender invitation ud.
  4. 1-2-Træner på Bornholm 23. september 2017. PD rykker for et sted og sender invitation ud.
  5. Basistræner ØST d. 21. oktober: SA er uddanner. Sted og Invitation lægges på portalen medio august 2017
  6. Basistræner VEST d. 21. oktober: LB og Sofie B-J er uddannere. Sted og Invitation lægges på portalen medio august 2017
  7. Klubtræner FYN d. 21. oktober: RKD, JD, Mads, Nick og Stuff er undervisere. Sted og invitation lægges på portalen medio august 2017
  8. DIF udbyder DIF Træner 1 i november. PD vender tilbage.
    
 9. Eventuelt
  ”Spil til stregen” gæsteforelæser deltager på uddannerseminar IV – dato fastlægges på næste møde.
   
 10. Hensatte punkter:
  1. Uddannelsespolitik 2017. PD har udarbejdet et udkast. Den seneste politik er 2005. Vi afventer en udmelding fra bestyrelsen inden vi færdiggøre en ny uddannelsespolitik.
  2. Lederuddannelse hensat til 2018
Dato: 
30. June 2017
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: