Referat - 24.10.04

Kategori: 

ELU-møde i Århus d. 24.10.04 kl.1900

Dagsorden:

1. Tilføjelser til dagsordenen
1. Økonomi:

Nyt fra Annie
Gennemgang af ”vores” nyeste tal fra Dorte:
a. 8.000 kr. fra Peter S. ?
a. 24.000 kr. fra TD ?
a. forbrug af 50.000 kr?

3. GP-finalerne
a. Ungdom
a. Senior MB

Der bør laves skriftlige aftaler.

4. Evaluering af de enkelte GP. Hvem overværer hvilke ?

5. Henvendelser fra ØBTU.
Ang. Evaluering af deres spilleres deltagelse på lejre og stævner.

6. Status på talentcentrene ( Allerød – MB, Odense og Århus FS )
Hvad gør vi med trænerlønningerne ?

7. Forældresamarbejde - oplæg af FS ( bilag vedlagt )

8. Ribe ønsker U-GP i næste sæson ?

9. Status på talenttrænernes træneruddannelse FS

10. Beklagelser fra BTK 61 og Ballerup vedr. GP-stævnerne FS

11. EN-dagsstævnerne evaluering ( koncept og tilmeldingsprocedure )

12. Spillerbetaling til Pro-tour!
Skal vi orienteres og skal vi acceptere el. ligger det i Arbejdsgruppen ?

13. Evt

Referat af ELU-møde d.24.10.04 i Århus:


Til stede : Lis H., Annie R., Martin og Flemming


1. Præmiestr. Til Ungdoms GP-finaler
2. Dorte har intet nyt at berette, men uklarheder ang. 24000 fra sidste sæsons TD-tilskud og 8000 fra Peters konto vil blive afklaret af Annie i en snak med Dorte .
3. Martin aftaler med Leif Hansen,BTK 61 om betingelserne for afholdelse af U-finaler. Der laves en skr. Aftale.

Peter S. havde foreslået fredag d. 11 feb. Til Senior – finalerne, Martin vil henvende sig til mulige arrangører.
ELU vil yde 2000 og overgive reklamerettighederne.


4. GP-stævnerne skal evalueres udfra et koncept ( Martin udfær-
diger et )
SISU-stævnet : systemet kunne ikke klare seedningerne og elitespillerne skal spille i store hal. Ingen nævneværdig forsinkelse.
AR og FS tager Roskilde GP. Ballerupstævnet vil overværes af FS og AR .
Odensestævnet vil blive delt af MB og FS.
Ved evalueringsmødet skal det nye system fremlægges ( FS spørger Peter Tranto om deltagelse.) GP-arrangørerne tilbydes det nye system gratis det første år.
Evalueringsmødet er under U-DM.

5. ØBTU får stadigvæk ikke evaluering af deres spillere ved deltagelse ved stævner og lejre.

Endvidere skal der en dialog i gang mellem centertræneren i Allerød og landstrænerne.

6. Allerødcentret : Efter lidt startproblemer er der en homogen trup, træner 2x2 timer med sparring af juniorspillere.

Århus : træner 3 pas om ugen med to trænere, og det fungerer pænt. Allan Laxby er ny centerleder.

Odense : har udvidet til 3 pas om ugen.

Der mangler besøg i Allerød af landstræner:
Løn til trænerne:

Trænerne skal gennemføre et uddannelsesforløb, som tilbydes af uddannelsesudvalget, hvor de kan få et tilbud om et trin 2 og et afsluttende trin 3. ( datoerne vil snarest komme ud ) Andre interesserede elitespillere kan efter ansøgning få et lignende tilbud, så vi i løbet af kort tid har et pænt antal uddannede trænere..

Med denne uddannelse vil DBTU tilbyde trænerne :
Centertræner : 300 pr.pas
Ass. Centertræner : 150 pr pas.
Disse lønninger er skattepligtige, men centrene kan individuelt tilbyde deres trænere, at deres udgifter dækkes.
FS havde efter anmodning besøgt Køge Kom., som var inter-
esseret i et talentcenter, men de kunne ikke pege på et egnet
lokale, hvorfor ønsket måtte udskydes til senere.

7. Det medsendte bilag blev vedtaget, og FS tager en snak med

Peter S. om det videre forløb.

8. Ribe havde ansøgt om U-GP i næste sæson, og klubben blev bedt

om at indsende en ansøgning til kontoret.

9. Ingen af vores centertrænere har en færdiguddannelse, og derfor bsluttede ELU, at Uddannelsesudvalget skulle lave et færdigsyet tilbud til trænerne, som alle skulle have trin3 for at kunne tilbydes et trænerjob i centrene. Planen udfærdiges i løbet af kort med datoer og indhold.
10. BTK 61 og Ballerup havde indvendinger til deres GP-stævner, og de blev drøftet. Lis svarer Ballerup, og Martin laver et evalueringsskema.
11. Annie syntes sammen med spillerne godt om endagsstævnet på Amager, men fremover skal de arrangerende klubber være mere aktive : udsende seddel om stævnet med klubposten, og på selve stævnedagen hjælpe til med afviklingen.

Brønshøjstævnet er i Grøndalscentret og ikke i Bellahøjhallen.

12. Spillerbetaling til Pro-Tour er ok, men reelt ligger det i
Arbejdsgruppen.

13. evt.
a. næstemøde er i Brøndby 3.12.04. kl. 1700
b. TH skal lave en plan over centertrænerbesøg i Brøndby.
c. MB lavede en fordeling af præmierne til Ungdoms GP-finalerne. Videregives til arrangørerne.
d. U21 Top 12 : som en konsekvens af at Senior TOP 12 er fravalgt og spillerne i stedet er tilbudt endagsstævner og Senior GP-stævner, hvor U21-spillerne også kan deltage, er U21 Top 12 bortfaldet.

Flemming Skovsen

Dato: 
24. October 2004