Referat - 17.11.18

Kategori: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. november 2018 kl. 16.45 – 20.45 i Odense

Til stede: Betina Koefoed, Gitte Maribo, Anders Mølgaard, Lars Høgsberg, Peter Carstensen, Peter Sundbæk og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Mads Mikkelsen.

Gitte blev valgt som mødeleder og skribent af en kort nyhed til hjemmesiden, Peter B som referent og Peter C som mødeleder til næste møde.

Dagsorden

1. Umiddelbar opfølgning og reaktioner på det netop afholdte ledermøde
Der var enighed om, at mødet var forløbet tilfredsstillende, og at stemningen havde været god og konstruktiv. Det blev noteret, at mange mente, at strukturarbejdet i de kommende måneder også skal decentraliseres, så de mange klubber, der ikke deltog i ledermødet, får lejlighed til at blive inddraget i arbejdet frem mod en ny struktur for Bordtennis-Danmark. Målet må være, at ingen klubber i juni 2020 med rette kan sige, at de ikke havde mulighed for aktivt at bidrage til indholdet i en ny struktur.   

Anders blev rost for sin gennemgang af budgettet for 2019 uden brug af lange talrækker.

2. Opfølgning på sidste møde
Der er aftalt møde med DGI’s direktør og politiske ledelse torsdag den 6.12. kl. 17 i Århus. Anders og Peter B deltager for DBTU. På mødet vil forslag til forøgede licenssatser, det fælles BAT60+ projekt og DGI’s betaling for brug af bordtennisportalen blive diskuteret.

3. Status på økonomi og budget 2018
For at opnå mere præcis budgettering og opfølgning har Anders undersøgt mulighederne for dette som blev demonstreret på mødet. Det blev aftalt at Anders fremsender økonomiark til hele bestyrelsen til videre drøftelse.

Peter B havde i sin skriftlige orientering inden bestyrelsesmødet oplyst, at forventningen til driftsresultatet i 2018 fortsat er et mindre overskud, men at overskuddet bliver større, hvis udvalg, grupper og administration fortsat ikke bruger hele deres budget for 2018. 

Peter B oplyste, at DIF - og dermed DBTU – nu forventer at skifte økonomisystem i sommeren 2019, når alle specialforbunds årsregnskaber for 2018 er afsluttet i maj.  

4. Status på fremdrift på spor 1 og 2 samt evalueringsrapporten til DIF
Bestyrelsen gennemgik administrationens udkast til evalueringsrapport og havde følgende ændringer og kommentarer:

  • Antal trænere er 40 inklusive undervisere i stedet for 35 eksklusive, jfr. pkt. 1.A i spor 1.
  • DBTU’s bestyrelse overvejer om klubnetværk er vejen frem til at få flere medlemmer i klubberne, og holder indsatsområdet under observation frem til næste møde med DIF i juni 2019.
  • Spor 2: De oprindelig resultatmål fastholdes i rapporten der fremsendes til DIF.

5. Opfølgning på udvalg og arbejdsgrupper
Peter S havde ikke noget at fortælle fra TU. Flere i bestyrelsen roste TU og klubberne for, at der er streaming fra næsten alle kampe i Stiga-divisionen.

Lars fortalte, at i VU kører BAT60+ fint og har stor succes, ligesom DT for veteraner bliver håndteret godt af det nyvalgte udvalg.

Betina havde ikke noget at orientere om fra UDDU. Peter S spurgte til hvornår uddannelsesmaterialet er klar, og Betina og Peter B oplyste, at der nu kun mangler at sætte fotos i materialet, når det kommer tilbage fra den korrektur, som trykkeriet er i gang med.  

Betina huskede bestyrelsen på, at DU har ønsket at dommerdiæterne bliver øget i 2019, da de skattefrie diæter, er forøget af SKAT. En stigning fra 200 kr. til 250 kr. og fra 400 kr. til 500 kr. vil betyde større omkostninger til danske mesterskaber for ungdom og senior samt for klubberne i de to bedste rækker. Bestyrelsen tager spørgsmålet op igen, når takstbladet for sæsonen 2019/2020 skal besluttes til foråret.   

Peter C orienterede om ELU´s kommende ansættelsessamtaler som ansvarlig for ungdom, drenge/piger og damer.

Bestyrelsen ønsker dialog med ELU om behovet for evt. ændringer i kravene for afholdelse af DM, for om muligt at sikre flere klubber mulighed for at være arrangør. Peter C. kontakter ELU herom.

Anders fortalte, at han snart forventer at mødes med DIA og blandt andet aftale hvilke arrangementer DBTU skal byde på de næste år. Desværre havde Danmark (Vejle) ikke fået tildelt værtskabet for EM i para-bordtennis i 2019, der var gået til Sverige (Helsingborg.) 

6. Competition Review
Betina orienterede om indholdet og hovedbudskaberne i den 2-dages DIF-workshop om konkurrenceformer, som hun havde deltaget i tidligere i november. Bestyrelsen besluttede, at emnet kan tages med på næste ledermøde i foråret 2019, der forventes at blive lørdag den 23. marts i Odense.      

7. Orientering fra sekretariatsleder
DBTU skal afholde Six Nations for drenge/piger den 25.-26. maj 2019 i Hirtshals med B 75 som arrangør.

Peter B orienterede kort om de igangværende forhandlinger med en potentiel hovedsponsor fra 1. august 2019.

8. Eventuelt
Betina fortalte kort om mødet dagen før med Parasport Danmark, hvor indholdet i en ny samarbejdsaftale var gennemgået. Aftalen skal underskrives i januar 2019, og Christoffer Petersen, Parasport og Betina er ved at færdiggøre de bilag, der skal indgå i aftalen. Et revideret udkast til samarbejdsaftale forventes klar i januar.    

Kommende bestyrelsesmøder
Fredag den 30. november kl. 17.30 i København (julefrokost med medarbejderne.)
Søndag den 13. januar kl. 10-16 i Brøndby.
Tirsdag den 5. februar kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 2. marts kl. 10-13 i Hjørring.
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 4. maj kl. 10-13 i Hillerød.
Fredag den 31. maj kl. 17-20 i Brøndby (før årsmødet).
Lørdag den 1. juni (efter årsmødet).

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
26. November 2018
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Gitte Maribo
Kontaktperson tlf.: 
51 21 46 27
Kontaktperson e-mail: