Referat - 15.12.17

Kategori: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 15. december 2017 kl. 14 – 18.15

Til stede: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Lars Høgsberg, Mads Mikkelsen, Peter Sundbæk og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Asger Rasmussen.

Betina blev valgt som mødeleder, Peter B som referent og Anders som mødeleder til næste møde.

Dagsorden

1. Opfølgning på sidste møde
Anders kontakter ELU for at høre om status på de to DM-koncepter, der bør være klar senest den 10. januar, da både B 75 og Silkeborg har brug for koncepterne.  

Der bliver kun afholdt én reception i anledning af DBTU’s 75 års jubilæum. Receptionen finder sted samtidig med DM for senior i Vendia-hallen i Hjørring søndag den 4. marts kl. 12.

Bestyrelsen er inviteret af det svenske forbund til Halmstad lørdag den 3. februar 2018, og derfor flyttes det planlagte bestyrelsesmøde fra fredag den 2. februar til lørdag den 3. februar. Peter S lavet et udkast til en dagsorden for mødet med det svenske forbund.

2. Feedback fra udvalg v/ kontaktpersoner
DU bliver inviteret til et kommende bestyrelsesmøde, formentlig i forbindelse med DM for senior i Hjørring, for blandt andet at diskutere hvad fairplay er og hvordan det håndhæves internationalt og i Danmark. Bestyrelsen forbereder punkter til mødet, som meddeles udvalget forinden, lige som udvalget opfordres til at meddele punkter til dagsorden. Det er, som udgangspunkt bestyrelsens møde.

UDDU forventer at have det ny uddannelsesmateriale med til ledermødet i Odense den 20. januar.

BAT60+ projektgruppen sender en ansøgning til DIF mandag den 18. december, der forinden bliver sendt til bestyrelsen. Ansøgningen vedrører økonomisk støtte til yderligere udvikling af 60+ området, så alle landets kommuner bliver dækket. Ligesom projektet gerne vil integrere 60+ segmentet i klubbernes øvrige foreningsliv.  

3. Samarbejde mellem DBTU og Parasport Danmark.
Anders og Betina orienterede fra et godt og konstruktivt møde med Parasport Danmarks ledelse den 7. december. Det er aftalt, at DBTU og Parasport sætter sig sammen omkring sommerferien og fastlægger indholdet i en ny samarbejdsaftale, der bliver mere omfattende end den nuværende, som udløber 31.12.17. Indtil videre følger vi den nuværende aftale. DBTU kontakter Parasport i marts/april for at aftale en køreplan.

4. Status på budget 2018
Der mangler fortsat finansiering af udgifter for ca. 350.000 DKK, hvis budgettet for 2018 skal lande på et acceptabelt underskud i omegnen af 130.000 DKK. Der er i bestyrelsen enighed om, at udgiftssiden er barberet ind til et absolut minimum. Bestyrelsen diskuterede i den forbindelse forskellige finansieringsmodeller herunder indførelse af basislicens og/eller klubkontingenter. Der blev drøftet forskellige praktiske detailmodeller for opkrævning eksempelvis aldersdifferentiering, baseret på klubmedlemstal fra året før, som det bliver opgjort i den årlige DIF-registrering. Denne metode kendes også i dag i lokalunionerne, når de opkræver deres klubkontingenter. Der var også enighed om, at det er rimeligt, at medlemmerne betaler 30 pct. af unionens driftsomkostninger, hvilket i 2018 svarer til næsten 1,7 mio. kr. Eller i gennemsnit ca. 200 kr. per medlem om året. Bestyrelsen forventer dog, at beløbet i 2018 nedsættes til ca. 1,4 mio. kr., svarende til ca. 170 kr. per medlem.

Bestyrelsen vil i budgettet for 2018 flytte 300.000 kr. fra licenser/kontingenter til ’Øvrige indtægter’, da der endnu er usikkerhed om hvordan beløbet skal finansieres. Hvis de nuværende licenser fastholdes, skal der findes ca. 350.000 kr. i øvrige indtægter/klubkontingenter.    

Bestyrelsen besluttede endvidere at mødes med DGI for at diskutere indholdet i en ny samarbejdsaftale, herunder en kommende model for licenser og mikrogebyrer mm. Anders Mølgaard kontakter direktør Flemming Poulsen DGI for at aftale møde i Vejle/omegn inden den 19. januar. Anders og Peter B deltager fra DBTU.

5. Status på ledermøde i januar 2018
Bestyrelsen kontakter lokalunionerne inden jul for at opfordre dem og deres klubber til at deltage i ledermødet i Odense den 20.1. Det er vigtigt for fremtidens bordtennis, at så mange klubber som muligt deltager i beslutningerne om hvordan strategiplanens
to spor føres ud i livet.

6. Landskampe 2018
Der var modtaget to tilbud på afholdelse af dame- og herrelandskampe. Bestyrelsen kan imødekomme begge ansøgninger, og evt. andre ansøgninger om afholdelse af herrelandskampe inden fristens udløb den 18. januar, vil også komme i betragtning, når de resterende kampe bliver fordelt på mødet den 19. januar.

B 75 blev tildelt damelandskampen den 27. februar mellem Danmark og Kosovo.

Hillerød blev tildelt damelandskampen den 27. marts mellem Danmark og Tyrkiet.

Damelandskampen den 4. december mellem Danmark og Estland bliver tildelt B 75/Hillerød/anden klub senest på bestyrelsesmødet den 19. januar.

7. Eventuelt, herunder

a. Orientering fra sekretariatslederen
Skole-OL mangler fortsat mindst 1-2 frivillige til arbejdsgruppen, og bestyrelsen opfordrer lokalunionerne og klubberne til at finde engagerede personer, der kender til skoleområdet.

Kalendergruppen har holdt møde den 14. december, og alle bortset fra ØBTU var repræsenteret. Gruppen forventer at offentliggøre kalenderen for næste sæson inden nytår.

DBTU’s 75 års jubilæum bliver markeret med en række historier fra de seneste 25 år på hjemmesiden frem mod jubilæet den 16. januar. DBTU vil også offentliggøre kopier af jubilæumsskrifterne fra 25 års og 50 års jubilæerne på hjemmesiden.

b. Behandling af henvendelser til bestyrelsen
BAT60+ fællesprojektet med DGI har henvendt sig vedrørende en ansøgning til DIF. Bestyrelsen ser positivt på ansøgningen, der blandt andet lægger op til at integrere gruppen af 60+’ere yderligere i foreningslivet i klubberne.

c. Eventuelt
Bestyrelsen vil diskutere DBTU’s brug af sociale medier på et kommende bestyrelsesmøde i foråret, hvor Carsten Egeholt og Lea-Cecilia Hauch inviteres med.

Kommende bestyrelsesmøder 
Fredag den 19. januar kl. 14-19 i Odense.
Fredag den 3. februar kl. 14-19 i Halmstad.
Lørdag den 3. marts kl. 11-14 i Hjørring.
Tirsdag den 20. marts kl. 18.30-20.30 (Skype).
Tirsdag den 17. april kl. 14-19.30 i Brøndby.
Tirsdag den 15. maj kl. 18.30-20.30 (Skype).
Fredag den 1. juni kl. 16-19 i Horsens.

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
22. December 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: