Referat - 15.08.18

Kategori: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 15. august 2018 kl. 16 – 22 i Kolding

Til stede: Betina Koefoed, Gitte Maribo, Anders Mølgaard, Lars Høgsberg, Mads Mikkelsen, Peter Carstensen, Peter Sundbæk og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Betina blev valgt som mødeleder og skribent af en kort nyhed til hjemmesiden, Peter B som referent og Gitte som mødeleder til næste møde.

Dagsorden

1. Opfølgning på sidste møde
Stiga har lovet et udkast til en ny 5-årig aftale inden den 1. september. Peter B rykker Stiga i næste uge, hvis udkastet ikke er modtaget.

TU har holdt møde i denne uge, og udvalget er fuldtalligt igen. TU skriver en kort nyhed til hjemmesiden om hvem-gør-hvad i udvalget.

2. Status på nedsættelse af styregruppe for strukturdebat
Anders orienterede om, at fire personer indtil videre har meldt sig som mulige medlemmer af styregruppen. Det blev aftalt, at Anders i den kommende uge kontakter yderligere en lille håndfuld navngivne personer for at spørge, om de er interesserede i arbejdet. Det blev også aftalt, at bestyrelsens kontaktpersoner til Lokalunionerne orienterer disse om muligheden for at deltage i styregruppen. Fra bestyrelsen deltager Anders i styregruppen.

Det er planen, at gruppen holder det første møde i den sidste uge i august (35), og forinden har fået forslaget til kommissorium, som de kan diskutere og skriftligt kommentere for evt. justeringer.

Peter B oplyste, at Torben Bundgaard, DIF har sagt ja til at deltage i styregruppen for ’Ny struktur’, ligesom DIF’s analyseafdeling er klar.  

3. Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper mv.
Der har været stille i de fleste udvalg siden forrige møde, bortset fra TU, jfr. ovenfor.

Betina oplyste, at UDDU på deres møde i aften i Odense diskuterer og beslutter hvordan de understøtter arbejdet i spor 1. Dvs. sørger for kurser (trænerudvikling) og uddannelse af skolelærere (skole OL).   

Mads oplyste, at han havde haft et godt skypemøde med Jens G, DOU og vil sende et kort referat fra mødet til resten af bestyrelsen. DOU vil også skrive et referat til hjemmesiden fra deres kommende dommerseminar. Lars deltager evt. i seminaret hos Jannie Andreassen i Odense lørdag den 25.8.

Bestyrelsen godkendte et forslag fra Portalgruppen til et revideret Stævne- og Ratingreglement, som sekretariatet lægger på hjemmesiden. Peter B orienterede kort om status på et holdtilmeldingssystem, og bestyrelsen vedtog, at et nyt system skal udskydes til 2020 efter ’Ny struktur’.

Betina, Lars og Mads arbejder videre med en kommunikationsstrategi, hvor i første omgang kommunikation med ’piger’ og ’klubber’ er prioriteret.

Mads spurgte, om DGI kan blive medlem af Kalendergruppen, hvilket bestyrelsen syntes var en god idé.

Betina fortalte, at hun, Anders og Peter B holder møde med Parasport om en ny samarbejdsaftale i morgen.

4. Fremdrift på strategiaftalerne
Betina orienterede om mødet med DIF i juni og om den nye pigeindsatsgruppe, der holder skypemøde på mandag. Der er kommet et spændende forslag fra den nye So-Me medarbejder Nanna, som bl.a. indeholder en række videoer, der tilsammen udgør en miniserie for unge piger. Serien skal – sammen med andre tiltag – få flere piger til at se det værdifulde i at være med i en bordtennisklub. Videoerne koster 15-30.000 kr. og tages fra midlerne i spor 1.

DIF har oplyst, at DBTU’s arbejde med de tre indsatsområder i spor 1 er grønt og har en god fremdrift.

Arbejdet med spor 2 er rødt, og DBTU skal på næste møde med DIF den 30.11. fremvise en troværdig plan for at signalfarven bliver ændret. Bestyrelsen diskuterede et endnu ufærdigt oplæg fra ELU, som Betina og Anders har læst samt et forslag vedrørende professionel assistance fra Peter B. Bestyrelsen besluttede, at Anders beder ELU gøre deres forslag færdig og præsentere det for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 30.9. i Brøndby. Oplægget fra ELU skal også indeholde et skøn over, hvor meget tid en udviklingskonsulent skal bruge på sporet. Bestyrelsen ser gerne, at hele ELU deltager i mødet den 30.9.

Det er planen, at der senest 1. januar 2019 ansættes en elitekoordinator/landstræner til ungdomsarbejdet, inkl. opbygning af 6-8 nye regionale elitemiljøer for ungdom i løbet af de kommende tre år, jfr. DIF-aftalens spor 2.      

5. Status på økonomi
Peter B gennemgik den fremsendte økonomioversigt. Forventningen efter 1. halvår er fortsat at resultatet er i omegnen af det budgetterede, dvs. et underskud på ca. 300.000 kr. Peter B tilføjede, at resultatet kan blive bedre, hvis administration, udvalg, arbejdsgrupper m.fl. – som det tidligere er set – bruger færre midler end budgetteret. Ligesom der kan komme lidt færre/flere indtægter.

6. Status på ELU-området
Anders orienterede om, at Damelandsholdet mangler to kampe, heraf en hjemmekamp i Hirtshals mod Estland den 4.12. Endvidere fornyes aftalen med holdets træner Rasmus Jespersen fra 1.9. og året ud.

Bestyrelsen diskuterede U-EM og var tilfredse med den danske indsats både på og udenfor banen. Der var stor ros til holdets træner Kim Nylander for den daglige dækning på Facebook, blot måtte det gerne have været på DBTU’s Facebook.    

Bestyrelsen besluttede, at indtil der er ansat en elitekoordinator/landstræner, har ELU kompetencen til at udtage spillere til internationale stævner og mesterskaber samt støtte sekretariatet ved henvendelser af sportslig karakter, når det drejer sig om ungdomsspillere.

7. Samarbejdsaftale med DGI
Under dette punkt var Mads Mikkelsen ikke til stede.

Bestyrelsen besluttede, at forslaget fra DGI til en ny samarbejdsaftale om DGI’s brug af DBTU’s ratingssystem bliver besvaret af Anders og Peter. Bestyrelsen ønsker, at en kommende aftale indeholder mulighed for, at DBTU selv kan beslutte licenssatser og struktur for DBTU, da de udgør en væsentlig del af DBTU’s indtægter.

Bestyrelsen foreslår også, at DGI fremover får nedsat deres årlige betaling for brug af DBTU’s ratingsystem til 30.000 kr.

8. Status på det internationale arbejde
Anders og Peter S orienterede om status på tilbudsgivning (PTT EM 2019), hvor DBTU, Parasport-DK og Vejle Kommune er oppe mod et svensk og et spansk tilbud. Værtskabet bliver tildelt på kongressen i Alicante i midten af september, hvor Anders deltager.

Bestyrelsen diskuterede også situationen i ETTU’s Executive Board og støtter forsat den nuværende ETTU-præsident. Derfor fastholder DBTU det fremsendte skriftlige forslag om, at ETTU’s medlemslande på kongressen udtaler tillid til ETTU-præsidenten.

9. Forberedelse af budgetlægning 2019
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Lars, Mads, Peter B og Peter C, der inden 1.12. fremlægger et forslag til budget for 2019. I forslaget skal der dels være indarbejdet flere indtægter fra klubberne og dels være sparet på forskellige områder, så et budgetteret underskud højest er på 250.000 kr. Herved fastholder DBTU sin egenkapital på det krævede niveau, sådan som forventningen til årets resultat er pr. 30.6.

Arbejdsgruppen sender et første forslag til budget til den øvrige bestyrelse inden næste møde den 30. september, og DBTU offentliggør et endelig budget for 2019 i december.

10. Mødeplan
Se til sidst i referatet.

Bestyrelsen vedtog, at årets ledermøde bliver lørdag den 17. november kl. 10-16 i Odense, Scandic.

11. Eventuelt
Hillerød GI havde ansøgt om et tilskud til deres damesamling (ETTU Cup), der ikke blev imødekommet. Peter C deltog ikke i behandlingen af punktet.

BAT60+ har offentliggjort en ny hjemmeside, der skal linkes til fra DBTU’s hjemmeside og vice versa.

Sekretariatet undersøger pt. hvad det vil koste at få en offentlig liste på bordtennisportalen over uddannede trænere.

ELU har opgaven med at finde en arrangør til 6. Nations i maj/juni 2019. ELU’s budget for 2019 skal derfor også indeholde nettoomkostninger til dette arrangement.

Team DK afholder et dialogmøde om tendenser i national og international eliteidræt den 5. september, hvor formanden for ELU og sekretariatslederen foreløbig er tilmeldte.

Kommende bestyrelsesmøder
Søndag den 30. september kl. 10-17 i Brøndby.
Tirsdag den 23. oktober kl. 18-30-20.30 (Skype).
Søndag den 18. november kl. 9-16 i Odense.
Fredag den 30. november kl. 17.30 i København (julefrokost med medarbejderne.)
Torsdag den 10. januar kl. 18.30-20.30 (Skype).
Tirsdag den 5. februar kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 2. marts kl. 10-13 i Hjørring.
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30 (Skype).
Lørdag den 4. maj kl. 10-13 i Hillerød.
Fredag den 31. maj kl. 17-20 i Brøndby (før årsmødet).
Lørdag den 1. juni (efter årsmødet).

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
27. August 2018
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson tlf.: 
20 47 28 07
Kontaktperson e-mail: