Valg af DBTUs nye formand

Kategori: 
Dato: 
24.05.2017

- ved årsmødet d. 10. juni

 

ÅRSMØDE 2017

og oplæg af sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid Larsen, Team Danmark

Lørdag den 10. juni kl. 10.30                                                                        

Herved indkaldes til årsmøde i Dansk BordTennis Union, der afholdes i

Idrættens Hus

Brøndby stadion 20

2605 Brøndby

Deadlines og praktiske informationer

Tilmelding
Årsmødet er åbent for alle.

Tilmelding sker via knappen sidst i iPaper-versionen af indbydelsen.

Ønsker du frokost, så udfyld tilmeldingsformularen på den elektroniske version.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 26. maj 2017.

Indsendelse af forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Forslag skal sendes til sekretariatet (dbtu@dbtu.dk) senest d. 26. maj 2017.

Materiale før årsmødet

Beretninger, regnskab, budget, liste over kandidater, der på forhånd har givet tilsagn om at opstille til bestyrelsen eller et DBTU-udvalg, og evt. lovforslag udsendes senest d. 2. juni 2017.

Økonomi

DBTU dækker fortæring under selve årsmødet for de delegerede, der er tilmeldt rettidigt. Øvrige udgifter dækkes af de delegerede selv, evt. via egne klubber, udvalg og lokalunioner.

Af hensyn til bestilling af frokost og øvrig forplejning samt udsendelse af yderligere materiale, skal alle deltagere tilmeldes.

Gæsteoplæg

Oplægget af sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid Larsen vil foregå kl. 12–13 inden frokosten.

Efter årsmødet

Referat udsendes pr. mail og offentliggøres på www.dbtu.dk.

Valg, lovændringer o. lign. vil i øvrigt fremgå af DBTU’s hjemmeside – www.dbtu.dk

Med venlig hilsen

Dansk BordTennis Union

Dagsorden til årsmødet

 1. Valg af dirigent og kontrol af bemyndigelse.
 2. Valg af to referenter.
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse. Herefter aflægger udvalgene beretninger til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse, redegør for unionens økonomi og forelægger det af bestyrelsen godkendte budget for det kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af kontingent til DBTU.
 6. Behandling af indkomne lovforslag.
 7. Valg af medlemmer og suppleant til Bestyrelsen jf. § 20
 8. Valg af 1 medlem samt hvert 3. år valg af 1 suppleant til Appeludvalget.
 9. Valg af formand og/eller medlemmer til de i § 11 anførte udvalg jf. § 24.
 10. Valg af revisor.
 11. Valg af en kritisk revisor og 1 suppleant.
 12. Eventuelt.

Informationer vedrørende DBTU´s årsmøde

Årsmødet er åbent med taleret for alle og er unionens højeste myndighed.

Årsmødets stemmeberettigede er én repræsentant pr. klub, jfr. seneste DIF-klubopgørelse. Endvidere har DBTU's bestyrelsesmedlemmer samt 1 medlem af hvert af de i § 11 nævnte udvalg hver en stemme. Et bestyrelsesmedlem i hver lokalunion har hver en stemme.

En klub kan give skriftlig fuldmagt til en anden klub til at repræsentere sin stemme. Fuldmagten kan indsendes på forhånd eller medbringes på mødet.

En udvalgsformand kan bemyndige et andet medlem af sit udvalg til at repræsentere dennes stemme. Ingen kan repræsentere mere end to stemmer på årsmødet.

De i § 11 nævnte udvalgsmedlemmer, bestyrelsessuppleanten, medlemmer af eventuelt andre af bestyrelsen nedsatte udvalg, kritiske revisorer, repræsentanter fra lokalunioners udvalg og de registrerede klubber har ret til at overvære årsmødet med taleret, men uden stemmeret. DBTU’s revisor har ret til at overvære mødet og deltage i forhandlingerne vedrørende sit forretningsområde, dog uden stemmeret.

Kontaktperson: 
Bestyrelsen
Kontaktperson tlf.: 
21 49 68 16
Kontaktperson e-mail: