Appeludvalgets afgørelse

Dato: 
17.01.2018
Appel Logo

- i en sag om samarbejdet i overbygningsholdet Næstved BTK, der ophører fra sæsonen 2018-2019.

Afgørelse fra Appeludvalget

Klubberne Holme Olstrup og Kvik Næstved, har d. 28. november 2017 meddelt Turneringsudvalget, at samarbejdet i overbygningsholdet Næstved BTK ophører fra sæsonen 2018-2019.

Ophævelse af samarbejdet medfører, at holdene i DT skal ”tilbage” til moderklubberne. Ophævelsen får ingen konsekvenser i denne sæson, idet turneringens spilles færdig som Næstved BTK inklusive eventuelle kvalifikations- og oprykningskampe, herunder også op- og nedrykning.

Det har ikke været muligt for moderklubberne, at nå til enighed omkring fordeling af DT-holdene. På baggrund af det materiale moderklubberne har fremlagt, har Turneringsudvalget afgjort at fra sæsonen 2018-2019 fordeles holdene som følger:

  • Næstved BTK 1 (det nuværende Elitedivisionshold) tilfalder Holme Olstrup.
  • Næstved BTK 2 (det nuværende 1. divisionshold) tilfalder Kvik Næstved.
  • Næstved BTK 3 (det nuværende 3. divisionshold) tilfalder Holme Olstrup.

Holme Olstrup har anket TU’s afgørelse til Appeludvalget. Et enigt Appeludvalg udtaler følgende:

BTK Holme Olstrup har 20. december 2017 klaget over Turneringsudvalgets (TU) beslutning af 11. december 2017 vedrørende fordeling af holdlicenser efter ophøret af indeværende sæson af samarbejdet mellem BTK Holme Olstrup og Kvik Næstved omkring overbygningsholdet Næstved Bordtennis. TU har med virkning fra sæsonen 2018-19 tildelt holdlicensen for Næstved Bordtennis 2. hold (p.t. 1. division) til Kvik Næstved, mens øvrige holdlicenser for Næstved Bordtennis af TU er tildelt BTK Holme Olstrup.

BTK Holme Olstrup kræver, under henvisning til § 13 i de mellem de to klubber tiltrådte vedtægter for Næstved Bordtennis, sig tillagt alle holdlicenser, mens Kvik Næstved ønsker TU´s beslutning stadfæstet. Kvik Næstved har endvidere redegjort for, at de spillere, der benyttes og har været benyttet på Næstved Bordtennis 2.hold, er medlemmer i Kvik Næstved.

Det er som udgangspunkt op til de involverede klubber selv at bestemme, hvordan holdlicenser skal fordeles, når et samarbejde om overbygningshold ophører. Andet fremgår ikke af Turneringsreglementets § 11, og TU har herudover ikke – som betingelse for at godkende samarbejdet i 2015 – stillet noget krav herom. Appeludvalget (AU) er derfor ikke enig med TU i, at aftalte vilkår om samarbejdets ophør skulle forhåndsgodkendes af TU.

Dette udelukker imidlertid ikke, at TU kan tilsidesætte de mellem klubberne aftalte vilkår, hvis anvendelsen af disse vilkår medfører et åbenbart urimeligt resultat for den ene af klubberne. TU har i en mail af 8. januar 2018 til bl.a. AU redegjort for, at TU anser § 13 i vedtægterne for Næstved Bordtennis som urimelige for en klub, der ønsker at ophæve samarbejdet, idet den anden klub blot kan tilkendegive, at den ikke ønsker samarbejdet opløst. Derved vil den sidstnævnte klub under henvisning til § 13 kunne kræve sig tildelt samtlige holdlicenser.

AU er enig med TU i, at de aftalte vilkår i § 13 er åbenbart urimelige for Kvik Næstved, og at der i stedet skal foretages en skønsmæssig fordeling af holdlicenserne ud fra en forudsætning om, at der ikke var indgået en forudgående aftale mellem klubberne. AU har ved afgørelsen endvidere lagt vægt på, at TU i forbindelse med tilladelsen til overbygningsholdet i maj 2015 konstaterede, at det var BTK Holme Olstrup, der havde licensen til elitedivisionsholdet, mens Kvik Næstved havde licensen til 1. divisionsholdet.  AU er derfor enig med TU i, at retten til at videreføre holdlicensen for Næstved Bordtennis 2. hold skal tilfalde Kvik Næstved.

Sagen kan indbringes for DIF idrættens højeste appelinstans inden 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: